XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne

„Pacjent trudny do terapii”

03-05.10.2019r. │ Arłamów

(Przewidziane są wystąpienia promocyjne)

2019-10-03 (czwartek)

11.30-19.00 rejestracja uczestników

12.00-14.00 posiłek powitalny

14.00 rozpoczęcie konferencji (sala B)
Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filts,Dr n.med. Maciej Kuligowski
SESJA I  (sala B ) Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz & Dr n.med. Maciej Kuligowski
14.15-15.00   Prof. Andrzej Czernikiewicz; Dr n.med. Tomasz Szafrański : „Wyzwania diagnozy i terapii pierwszego epizodu psychotycznego.”

SESJA II (salaB) Moderator Prof.Janusz Heitzman & Dr Anna Czarnecka

15. 00-15.30  Prof. Aleksander Filts (Lwów);„Trasnsdiagnostyczne podejście w psychiatrii: Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej w warunkach szpitalnych”

15.30-16.00 Prof. Josef Dragasek  Słowacja; „ Teraźniejszość i przyszłość opieki psychiatrycznej na Słowacji”
16.00-16.20 Prof. Dominika Dudek; „Mroczne strony psychiatrii”.

16.20-16.50 Prof. Dominika Dudek: „Lęk w chorobach somatycznych”. (wykład sponsorowany Sandoz)

16.50-17.20 Prof. Janusz Heitzman;„LAT – Szansa na lepszą przyszłość?”  Sesja Janssen
17.20-17.40 Przerwa kawowa
Sesja III(salaB)
Moderator Dr Aleksandra Madejska -Soltani & Dr Teresa Adamczyk
17.40-18.10  Prof. Agata Szulc: „Pacjent ze schizofrenią z przeważającymi objawami negatywnymi – czy nadal trudny do terapii?” (wykład sponsorowany Gedeon Richter)

18.10-19.10  Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec;„Pacjent pobudzony- kontrowersyjne                       i niekontrowersyjne sposoby postępowania”.

19.10-19.40 Dr n. med. Sławomir Murawiec: „Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w  psychiatrii.”

04.10.2019r.(piątek)

Sesja IV  Depresja/Lęk/Terapia (Sala B1)

Moderator Prof. Piotr Gałecki &Dr n.med.Sławomir Murawiec

09.30-10.00 Dr hab. n. med Paweł Holas „Uważność (mindfulness) w terapii depresji i lęku społecznego. Skuteczność                          i mechanizmy działania”

10.00-10.30  Prof. Piotr Gałecki: „Depresja w chorobach autoimmunologicznych” (wykład sponsorowany Bausch Health)

10.30-11.00 Prof. Agata Szulc : „Depresja czy psychoza poporodowa?” (wykład sponsorowany Aurovitas Apotex)
11.00-11.25 Dr n. med. Sławomir Murawiec:”Profilowanie doboru leku w lęku i depresji”
Sesja V  (Sala B1)  Sesja Mylan

11.25-12.10 Dr n. med. Piotr Wierzbiński: „Czy psychiatra może dostosować leczenie do nie-psychiatry?”

12.10-12.30 Przerwa kawowa

Sesja VI Prawo w psychiatrii   (Sala B1) sesja Mylan
12.30-14.30 Mec. Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”

14.30-15.30 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

15.30-16.40 SesjaVII  (Sala B1) Sesja organizowana przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Lublin 

Moderator Prof. Andrzej Czernikiewicz

15.30-16.00 Prof. Tomasz Woźniak :” Narracja w schizofrenii.”
16.00-16.30 Prof. Andrzej Czernikewicz : ” Narracja w depresji.”

Sesja VIII (Sala B1) Seksuologia

Moderator Dr n. med. Sławomir Jakima

16.40-17.10 Prof. Michał Lew-Starowicz; „Trudny pacjent – zaburzenia seksualne w psychiatrii.” (wykład sponsorowany Aurovitas Apotex)

17.10-17.30 Dr n.med. Bartosz Grabski: „Znaczenie języka w komunikacji klinicysty z pacjentem transpłciowym.”

17.30-17.50 przerwa kawowa

SesjaIX (Sala B1)  Uzależnienia

Moderator Dr Teresa Adamczyk & Alexandra Madejska Soltani
17.50-18.15  Dr n.med. Habrat Bogusław: „Psychoterapia i farmakoterapia nikotynizmu.”
18.15-18.40  Dr Grohol Miroslav: ” Managing hospitalized smokers.”
18.40-19.05 Prof. Mickael Naassila Francja : „Neurobiologiczne podłoże uzależnienia od alkoholu i przyszłe kierunki w farmakoterapii.”

19.05-19.30 Dr n.med. Andrzej Silczuk: „E-papierosy. Od mitów do faktów.”

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

Sesja równoległa Piątek 04.10.

Sesja X (Sala B2) Schizofrenia/Depresja

Moderator Dr Alexandra Madejska-Soltani & Dr Anna Czarnecka

9.00-9.20 Dr n. med. Małgorzata Kowalczyk: „Biologiczne mechanizmy kształtowania się osobowości depresyjnej”

9.20-9.45 Dr Rafał Styła „Czy mechanizmy psychologiczne i społeczne mogą być głównymi przyczynami zaburzeń poznawczych obserwowanych u osób z diagnozą schizofrenii?”

9.45-10.10 Dr Alexandra Madejska-Soltani , Francja „Od burn-out do depresji maskowanej. Miejsce syndromu wypalenia zawodowego w klasyfikacji ICD”

10.10-10.40  Dr Valerie Yon (Francja); „Badanie dotyczące negowania dowodów sprzecznych z własnymi sądami

(BADE) w schizofrenii”

Sesja XI  (Sala B2) Zdrada

Moderator Dr Sławomir Jakima

10.40-11.10 Mgr Ewa Małachowska:”Zdrada małżeńska -istota zjawiska.”

11.10-11.40 Dr n. med.Sławomir Jakima: „Problem zdrady w przebiegu zaburzeń psychicznych,postępowanie .”

 11.40-12.10 Dr n med Anna Mosiołek:”Problem zdrady u osób z osobowością Boredrline.”
12.10-12.30  Przerwa Kawowa

Sesja XII (Sala B2)  Psychiatria dzieci i młodzieży/ciąża/psychosomatyka

Moderator Prof. Małgorzta Janas-Kozik& Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

12.30-13.00 Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Prof.Andrzej Czernikiewicz:”Wyzwania diagnozy i terapii ChAD u adolescentów.”
13.00-13.20   Prof. Małgorzata Janas-Kozik:  „Terapia pacjentów z AN a aspekty prawne.”

13.20-13.40 Dr n.med. Anna Mosiołek: ” Pacjentka z zaburzeniami psychicznymi w ciąży”
13.40-14.10  Prof.Janusz Heitzman:”Zachowania destrukcyjne, szkodliwe i samobójcze u młodzieży -przyczyny, postępowanie”

14.10-14.30 Dr n.med. Dariusz Juchnowicz: Artefakty psychiatrii opartej na faktach.

14.30-15.30 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

Sesja XIII (Sala B2) Psychogeriatria/Prawo

  Moderator Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz & Prof. Tadeusz Parnowski

15.30-16.00  Prof.Tomasz Gabryelewicz: „Fazy przedotępienne choroby Alzheimera – rozpoznawanie                               i postępowanie.”
16.00-16.30 Prof. Tadeusz Parnowski: „Trudna terapia otępienia: relacja pacjent-opiekun-lekarz”
16.30-17.00 Dr hab.n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz:” Eliksir dr Fausta: czy można przedłużyć ludzkie życie?”

17.00-17.30 Prof.Tadeusz Parnowski:” Rzecznik odpowiedzialności zawodowej – obrońca czy prokurator ?”

17.30-17.50 Przerwa kawowa

  Sesja XIV (Sala B2)  Psychopasje (Psychiatrzy i ich pasje.)

Moderator Dr Jan Janczewski& Dr n. med. Maciej Kuligowski
17.50-18.10 Dr Dorota Parnowska & Prof. Tadeusz Parnowski: „Szaleni artyści? Analiza psychologiczna i psychiatryczna.”
18.10-18.20 Dr n. med. Sławomir Murawiec:” Podobieństwo obserwowania ptaków do pracy psychiatry.”

18.20-18.30 Dr n. med. Maciej Kuligowski „Wywołać poranny uśmiech-Cytrynką(Kaczuszką) przez świat”

18.30-18.40 Dr Marek Juraszek: ” Muzyka -moja pasją jest”.

18.40-18.50 Dr Bogusław Habrat; „Jak świnienie zawładnęło moim życiem.”

18.50- 19.00 Dr Bogusław Habrat;  „Patologiczne zbieractwo i próby jego racjonalizowania (na przykładzie kart telefonicznych o tematyce przeciwnarkotykowej) ”

19.00-19.15   Dr Jan Janczewski; „Moje podróże. Jedwabny szlak”.

20.15 Podsumowanie konferencji (Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I Piątek 04.10.(Sala A1-A2) g.11.00-12.10

Moderator Dr Janusz Adamczyk

Dr Marian Macander; Dr Krzysztof Zboralski;”Psychologiczne problemy członków rodziny ofiar katastrof lotniczych”.

Dr Krzysztof Zboralski, Dr Marian Macander;”Psychologiczne aspekty nagłej i przewidywanej śmierci”.

SESJA II Piątek 4.10.2019(Sala A1/A2)  g. 15.30-16.30 

Dr n.med. Anna Mosiołek; Mec.Wojciech Wojtal; „Prawo w psychiatrii”

Sesja III Sobota 5.10.2019 g.9.00-12.00

Koordynator mgr Iwona Kaczor & mgr piel. Aldona Kasper;mgr piel. Dagmara Podgórska Kowalczyk (Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego    i Ustawicznego w Przemyślu)

09.00-12.00 Warsztaty na Połoninach Arłamowskich z udzielania  pierwszej pomocy na szlaku . (początek trasy z Hotelu)